Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; sanayi ve ticaret işletmeleri için, mali kurumlar için vasıflı elemanlar yetiştirerek, kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur:

  • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilir.
  • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir.
  • Matbu evrak düzenleyebilir, bilgi toplayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.
  • İş hayatında kullanılan matbu evrakların birçoğunu tanır ve düzenleyebilir.
  • İş hayatında kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, işletme defteri vb.) Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre; klasik ve/veya göre ve bilgisayar ortamında işlemek suretiyle düzenleme becerisi kazanır.
  • Büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.
  • Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.

 

Mezunlar büyük kuruluşların muhasebe ve denetim birimlerinde, mali müşavirlik bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon birimlerinde görev almaktadır. Mezunlar aynı zamanda İngilizce muhasebe ve mevzuat terimlerine hakimiyetleri sayesinde uluslararası kuruluşların finans ve muhasebe birimlerinde de iş bulabilmektedir.