e-Beyas – Evrak Kayıt – Posta İşleri

Mali İşler Öğrenci İşleri

Öğrenme Merkezi Birimi

Personel – Mutemetlik İşleri

Taşınır Kayıt Birimi

Teknik Birim